Програми и проекти

 

ДГ “Зорница“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

 – По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. (целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)

– По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

 


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

 


ОБЩИНСКА ПОДПРОГРАМА „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ /ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

Предоставяне на средства за изграждане  на  площадки в двора на ДГ „Зорница“ и площадка по БДП.

 


СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в ДГ „Зорница“.

 


ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ  ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г.

Определяне на средства за физическо възпитание и спорт на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и във висшите училища.