Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ДГ „Зорница“
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация