Прием

 
Принципи и критерии за прием и записване на деца:

1. Прием
2. Такси
3. Права и задължения на родителите

ЦДГ „Зорница” е общинска детска градина за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас. Децата са разпределени в шест възрастови групи. Финансира се от общинския бюджет и ползва публична общинска собственост. Има символ, седалище, адрес, собствен печат, данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.

ЦДГ „Зорница” има право да :
-определя вътрешната си организация;
-начина на приемане на децата в съответствие с нормативните актове;
-определя методиката и средствата на обучение и възпитание;
-издава документ за завършена подготвителна груп а/чл. 25,ал.2 т.5,6,7,8 от ППЗНП/.

Детското заведение носи отговорност за :
-изпълнение на ДОИ, засягащи дейността му;
-създаване на условия за опазване живота и здравето на децата по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
-законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ;
-извършване на дейности и прояви,които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателната работа
/чл.25,ал.3 т.1,2,3,4 от ППЗНП/.

Детската градина осигурява за децата условия за :
-равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
-равни права,свобода и сигурност;
-зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
-възпитание в дух на разбирателство,мир и толерантност;
-приобщаване към националните традиции и културни ценности
/чл.132 от ППЗНП/.

Световното образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
ЦДГ „Зорница” функционира с 6 бр. дневни групи за деца от предучилищна възраст и капацитет 132 деца.
В рамките на одобрения брой групи може да съществува и подготвителна група. В нея се записват само деца, които навършват 6 г. през текущата година и такива на 5г., при условие, че родителите подпишат декларация, че ще ги запишат на 6г. в I клас. Записването в ПГ става със заявление от родителите.
В детската градина се приемат деца целогодишно по желание и личен избор на родителите и настойниците при наличие на свободни места с:
-писмено подадена молба от родителите или заявление за постъпване в подготвителна група;
-копие от акта за раждане на детето.

Одобрените за прием деца постъпват, като ден преди приема, родителите представят следните медицински документи ,издадени от съответния териториален здравен орган:
1. Изследване за хелминти на детето.
2. Изследване за патогенни чревни инфекции.
3. Изследване кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина.
4. Талон от сем.лекар за имунизационен статус на детето.
5. Талон от семеен лекар за проведен профилактичен преглед на детето.
6. Лична здравно-профилактична карта на детето с данни за минали заболявания и данни за семеен лекар.
7. Бележка за контакт с ОЗБ и паразити.
Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за Р. България имунизации.
Попълнена анкетна карта и декларация за преференции по отношение на таксите.
В ЦДГ „Зорница” се приемат и деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания при наличие на свободни места към момента на подаване на молбата на родителя и по ред, определен от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН за обучение на деца със специални образователни потребности.

В началото

Прием

Приемът на деца се извършва по реда на подаване на документите.
Предимството при приемане на деца съгласно решение №175, взето с протокол №9 от 14.05.2009 г. на Общински съвет -Пловдив:
-деца – сираци и полусираци (предимството се доказва със смъртен акт на
починалия родител);
-деца, непризнати от втори родител (предимството се доказва с акт за раждане
на детето, в който е упоменато „баща – неизвестен“);
-деца на родители, единият или двамата, от които са болни от тежко хронично заболяване с нетрудоспособност над 75%, изискващо продължително лечение
(предимството се доказва с документ от ТЕЛК);
-деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години (предимството се доказва с актове за раждане на децата);
-деца с по-големи брат/сестра в същата детска градина (предимството се доказва с актове за раждане на децата);
-деца – близнаци, тризнаци и т.н. (предимството се доказва с актове за раждане
на децата);
-деца от семейства, в които и двамата родители са кадрови военнослужещи и
единият от тях е на мисия зад граница за повече от 6 месеца;
-деца, настанени в приемни семейства;
-децата, който живеят в района на градината.

При напускане на дете от детската градина се приема следващото дете от списъка на чакащите за съответната възрастова група.
Децата се изписват от детската градина:
-по желание на родителите с подадена писмена молба;
-при постъпване в І клас с подадена писмена молба;
-при системно незаплащане на такса за 2 поредни месеца /по решение на ПС/;
-при безпричинни отсъствия без уведомяване на директора за период повече от 1 месец /по решение на ПС/;
-при системно невзимане на детето в определения краен час на работа на ДГ.
При отсъствие на детето повече от 10 дни,родителите представят талон за здравословното състояние на детето, включващ данни за липса на контакт с ОЗЗ и преглед за главови въшки.

Деца, боледуващи от инфекциозни и вирусни заболявания, се приемат след пълното им оздравяване и представяне на медицински документи по чл.10.
При отсъствие повече от два месеца се представят нови чревни изследвания, съгласно наредба №5 от 2006г.
Броят на децата в група се определя с наредба на Министъра на ОН.
Когато са предвидени преференции при заплащане на таксите, родителите, които отговарят на условията им, представят декларация и съответните документи:
1. При трето дете – представят се копия от актовете за раждане на другите деца. В този случай за първо дете се заплаща 50% от стойността на таксата, за второ 25%, а третото е без такса.
2. Деца – сираци, с един родител или деца на самотен родител – представя се копие от акта за раждане на детето и ако родителят е починал- копие от смъртния акт. За самотен родител се представя служебна бележка от служба “ГРАО” и попълват декларация. Таксата е 50% . Срокът на действие на служебната бележка от служба „ГРАО” е 6 месеца и трябва да се представи нова бележка в края на 6-те месеца.
3. Ако родителите са студенти, се представят уверения от учебните заведения, заверени за всеки семестър поотделно и само в случаите за редовно следване. Размерът на таксата е 50%.
4. При родители с намалена работоспособност 50 и над 50% от работоспособността си се представя документ от ТЕЛК за съответния период. Такса не се заплаща.
5. За второ дете в детско заведение –представя се служебна бележка от съответното заведение/друга ДГ или ясла/, размерът на таксата е 50%. Когато три и повече деца от едно семейство са приети в различни детски заведения, се заплаща следната такса: за първото дете – 50% от таксата, за второто – 50%, за третото и следващите деца – такса не се заплаща.

В началото

Такси

Таксите се заплащат след изтичане на месеца, до 10-мо число на следващия месец.
При просрочване на задълженията се заплаща лихва за всеки ден от закъснението по основния лихвен процент за съответния период.
Ако таксата не се заплати до 20-то число, детето се спира от посещение в ДГ, а след 30-то число се изписва.
Посещението на децата в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите.
За времето ,през което детето не е посещавало детската градина,не се заплаща такса /чл.30,ал.4 от ППЗНП/.
Децата в подготвителна група могат да отсъстват само по уважителни причини.
Детското заведение работи целогодишно от понеделник до петък от 6,00 часа до 19,00 часа. При необходимост служителите изчакват идването на родителя и след 19.00ч.В противен случай на ДЗ се оставя бележка къде се намира детето /на адрес или в РУ на МВР/.
Учителите работят с деца в рамките на следното работно време:
I-ва смяна от 7,00 ч. до 13,00 ч.
II-ра смяна от 12,00 ч. до 19,00 ч.
Децата се приемат сутрин от 7,00ч до 8,30 ч най- късно. В по-късен час се приемат деца само с предварително уведомление. Децата се взимат след 16,00 до 19,00 часа, ПРИЕМАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО стават лично между родителя и учителя/лелята/.
Когато се налага вземане на детето за кратък период от време през деня/мед. процедури или др.важни причини/ или се вземе по-рано от детска градина/на обяд/ , родителят предоставя кратко писмено уведомление на учителя.Тази процедура се налага заради спазване на финансова дисциплина, относно съответствие в брой присъствени деца и количество изписана храна.
За отсъствие на детето родителят уведомява писмено директора чрез подадена молба за конкретния случай.
Родители, които желаят децата им да се взимат от други лица, попълват декларация, като предоставят данни за упълномощеното лице.

В началото

Права и задължения на родителите

Родителите имат право:
-да посещават групата на своето дете при спазване на определени от детската градина изисквания;
-да изразяват предпочитания и желания относно детето си, без да уронват престижа и авторитета на който и да е член от персонала на детското заведение;
-да участват в избора на родителски актив и училищно настоятелство,да се включват в работата им и да подпомагат дейността им.
Родителите са длъжни:
-да полагат грижи за детето си в съответствие със Семейния кодекс и Конвенцията на ООН за защита правата на детето, ЗЗД и др.нормативни актове;
-да спазват Правилника за дейността на ДГ и Правилника за вътрешния трудов ред на ДГ;
-да заплащат дължимите такси в срок;
-да предават и взимат детето си лично от учителя или лелята;
-при невъзможност да вземат детето си в рамките на работното време лично,това да става с писмена декларация до учителя и документ за самоличност на упълномощеното лице -член на семейството, роднини или приятели, които ще взимат дететo;
-да уведомяват за отсъствия по реда, определен с този правилник;
-да уведомяват своевременно учителите при смяна на телефонните номера;
-ежедневно да проверяват децата за паразити и да носят отговорност за това, че не са информирали учителя за заболявания на детето,водещи до сериозни последствия
-да изпращат децата си в чист и спретнат вид;
-при отсъствие на детето за повече от 10 календарни дни да представят талон за здравословното му състояние;
-деца, боледуващи от инфекциозни и вирусни заболявания ,не се приемат до пълното им оздравяване и предаване на медицинска бележка за това.

В началото